1. Home
 2. Tekninen
 3. Esimerkkejä .htaccess-rewrite-säännöistä

Esimerkkejä .htaccess-rewrite-säännöistä

Hakemistojen sisällön näytön salliminen

Options +Indexes

Tiettyjen IP-osoitteiden estäminen

<RequireAll>
  Require all granted
  Require not ip 1.2.3.4
  Require not ip 12.34.56.78
</RequireAll>

Kyselyjen salliminen yhdestä tietystä IP-osoitteesta

Require ip 1.2.3.4

Tietyn USER_AGENT:in estäminen (esimerkiksi huonon botin)

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} BadBot
RewriteRule .* - [F]

Useiden USER_AGENT:ien estäminen

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} BadBot [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} EvilScanner [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Fake
RewriteRule .* - [F]

Tiettyyn tiedostoon pääsyn estäminen

<Files "denied.php">
  Order Allow,Deny
  Deny from all
</Files>

Yksinkertainen uudelleenohjaus

# Redirecting the main domain
Redirect 301 / https://www.example.fi/

# Redirecting an expired link
Redirect 301 /expired-page https://www.example.fi/new-page

Kaikkien kyselyjen uudelleenohjaus yhteen verkkotunnukseen

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^(?:www\.)?example.fi$ [NC]
RewriteRule .* https://www.example.com%{REQUEST_URI} [R=301,L]

Ilman www-osoitetta verkkotunnuksen uudelleenohjaus verkkotunnukseen, jossa on www

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example\.fi$ [NC]
RewriteRule (.*) https://www.example.fi/$1 [NC,R=301,L]

tai:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [NC,R=301,L]

Verkkotunnuksen, jossa on www, uudelleenohjaus verkkotunnukseen, jossa ei ole www-osoitetta

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.example\.fi$ [NC]
RewriteRule (.*) https://example.fi/$1 [NC,R=301,L]

tai:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://%1%{REQUEST_URI} [NC,R=301,L]

Tiettyjen resurssien (fontti, svg, css jne.) salliminen toisesta verkkotunnuksesta kuin palvelimelta. (Cross-Origin Resource Sharing (CORS))

<IfModule mod_headers.c>
  <FilesMatch "\.(ttf|ttc|otf|eot|woff|woff2|svg|font.css|css|js)$">
    Header set Access-Control-Allow-Origin "https://www.example.fi"
  </FilesMatch>
</IfModule>

HSTS, Content Security Policy ja muut turvallisuuteen liittyvät otsikot

<IfModule mod_headers.c>
  Header set Strict-Transport-Security "max-age=31536000;includeSubDomains;preload" env=HTTPS
  
  Header set X-Frame-Options "DENY"
  Header set Content-Security-Policy "default-src https:; script-src https: 'unsafe-inline'; style-src https:'unsafe-inline'"
  Header set X-XSS-Protection "1; mode=block"
  Header set X-Content-Type-Options nosniff
</IfModule>

Kyselyjen salliminen vain suomalaisista IP-osoitteista

order deny,allow
deny from all
allow from env=DZSP_IS_Finnish_IP

Pääsyn salliminen vain Euroopan unionin maista

SetEnvIf MM_COUNTRY_CODE ^(AT|BE|BG|CZ|CY|DE|DK|EE|EL|ES|FI|FR|HR|HU|IE|IT|LT|LU|LV|MT|NL|PL|PT|RO|SE|SI|SK) EUROPEANUNION
order deny,allow
deny from all
allow from env=EUROPEANUNION

Tietyn maan estäminen, esim. Kiina (CN).

SetEnvIf MM_COUNTRY_CODE ^(CN) BlockedCountry
Deny from env=BlockedCountry

Käyttäjien uudelleenohjaus tietystä maasta (Suomi) toiseen verkkotunnukseen

SetEnvIf MM_COUNTRY_CODE ^(FI) FINLAND
RewriteCond %{ENV:FINLAND} ^1$
RewriteRule .* http://www.example.fi%{REQUEST_URI} [R=301,L]

Palvelimemme käyttävät MaxMindin luomaa GeoLite2-tietokantaa, jonka voi ladata osoitteesta https://www.maxmind.com.

Ylläpitotila – ohjaa kaikki kyselyt tilapäisesti huoltoilmoitussivulle

# If necessary, add certain URLs that must go through first before RewriteRule 
# Add your network's IP-address
RewriteCond %{REQUEST_URI} !/maintenance.html [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !/maintenance\.css [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !/maintenance\.jpg [NC]
RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !90\.100\.100\.100
RewriteRule .* https://example.fi/maintenance.html [L]

PHP:n suorittamisen poistaminen käytöstä tietoturvaongelmien estämiseksi.

Options -ExecCGI
RemoveType .php .php3 .phtml .inc
RemoveHandler .php .php3 .phtml .inc

<FilesMatch "\.(?i:php|php3|phtml|inc)$">
  Require all denied
</FilesMatch>

<IfModule mod_php7.c>
  php_flag engine off
</IfModule>

Rewrite proxy käyttö

Esimerkiksi alihakemiston example.com/proxy/ sisällön näyttäminen pääverkkotunnuksessa example.com

RewriteRule "^proxy/(.*)$" "http://www.example.com/$1" [P,L]

HUOM! Välityspalvelinkyselyjä voidaan tehdä vain HTTP-yhteyksille ja jokaisesta kyselystä lisätään ilmoitus verkkopalvelimen virhelokiin.

Updated on 6. Jun 2024

Was this article helpful?

Related Articles